رئیس واحد استانی

رئیس واحد استانی

دکتر حسن طغرانگار

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۳۹۷