سرپرست واحد استانی

سرپرست واحد استانی

دکتر مرتضی واحد پور

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۳۹۸