اخبار - آرشیو

دومین جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تشکیل شد

دومین جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تشکیل شد

دومین جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تشکیل شد

ادامه مطلب