اخبار - آرشیو

سی و چهارمین جلسه رؤسای مراکز علمی کاربردی استان زنجان در راستای برنامه ریزی و هماهنگی بیش از پیش مراکز با واحد استانی و انجام اطلاع رسانی ثبت نام های کادانی و کارشناسی برگزار شد

سی و چهارمین جلسه رؤسای مراکز علمی کاربردی استان زنجان در راستای برنامه ریزی و هماهنگی بیش از پیش مراکز با واحد استانی و انجام اطلاع رسانی ثبت نام های کادانی و کارشناسی برگزار شد

سی و چهارمین جلسه رؤسای مراکز علمی کاربردی استان زنجان در راستای برنامه ریزی و هماهنگی بیش از پیش مراکز با واحد استانی و انجام اطلاع رسانی ثبت نام های کادانی و کارشناسی برگزار شد

ادامه مطلب