اخبار - آرشیو

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان مرکز علمی کاربردی صنعت هوایی ایجاد می کند
در دیدار با مدیر فرودگاه زنجان اتفاق افتاد

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان مرکز علمی کاربردی صنعت هوایی ایجاد می کند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان به همراه معاون علمی و رئیس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش واحد استانی با حضور در فرودگاه زنجان با مدیریت و معاونین فرودگاه دیدار و درباره ایجاد مرکز علمی کاربردی صنعت هوایی گفتگو کردند.

ادامه مطلب