اخبار - آرشیو

سمینار آموزشی اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری توسط مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های زنجان و با مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان برگزار شد برگزار شد

سمینار آموزشی اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری توسط مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های زنجان و با مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان برگزار شد برگزار شد

سمینار آموزشی اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری توسط مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های زنجان و با مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان برگزار شد برگزار شد

ادامه مطلب