اخبار - آرشیو

جلسه رؤسا و معاونین پژوهشی دانشگاه های استان با حضور دکتر محمدحسین صادقی مشاور رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور

جلسه رؤسا و معاونین پژوهشی دانشگاه های استان با حضور دکتر محمدحسین صادقی مشاور رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور

جلسه رؤسا و معاونین پژوهشی دانشگاه های استان با حضور دکتر محمدحسین صادقی مشاور رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور برگزار شد

ادامه مطلب